මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 2,972 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු 1,675 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 443 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 979 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 787 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 821 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf 1,165 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 835 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 1,078 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 1,092 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 1,318 54 KB
කච්චායන ඡබ්බිධ සුත්තවණ්ණනා - වීරාගල ඉන්දජෝති හිමි ඌරාගහ සද්ධාරාම හිමි 1928.pdf 78 139 MB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 949 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 512 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 895 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 433 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 1,004 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 690 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 884 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 642 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 800 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 1,606 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 1,721 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 472 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 403 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 859 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 440 53 MB
ගැටලු පද.docx 834 125 KB
ගැටලු පද.pdf 1,280 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 404 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 665 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 447 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 631 23 MB
ධාතුපාඨවිලාසිනිය හා සන්නය - ඤාණතිලක හිමි 1926.pdf 123 33 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 686 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු 1,152 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 982 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 597 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 901 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 1,000 44 MB
පදසාධනටීකා බුද්ධිප්පසාදනී - තොටගමුවේ රාහුල හිමි 1908.pdf 945 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 1,867 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 3,172 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 4,425 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 2,392 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 977 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 3,194 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 1,052 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,701 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 544 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ද්විතීය භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි 1913.pdf 43 81 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 1,025 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 1,405 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 1,356 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 357 27 MB
බාලාවතාර ටීකා - හික්කඩුවේ සුමංගල හිමි 1892.pdf 147 345 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 765 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 754 33 MB
බාලාවතාර පෙළ - පඤ්ඤාපාරමි එකතුව 2021.pdf 125 572 KB
බාලාවතාර බලන සන්නය - එල්ලාවල සංකිච්ච හිමි 1899.pdf grayscale 589 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 802 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 759 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 794 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 1,259 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 1,179 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 368 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 705 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 706 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 428 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 1,032 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 497 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 585 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 646 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 845 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 879 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 968 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 622 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf 636 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 989 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 719 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 1,073 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 312 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 842 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 1,468 659 KB
විභත්තිකථා.pdf 725 23 MB
වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 2021.pdf 1,097 3 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 1,374 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 670 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 1,176 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 754 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 636 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 562 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 517 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 443 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 595 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 558 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 2,203 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 2,865 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 6,294 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 587 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 1,258 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 480 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 721 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 1,358 4 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴