මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 1,453 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු 933 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 124 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 584 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 396 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 464 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf 610 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 457 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 575 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 299 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 648 54 KB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 164 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 116 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 508 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 98 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 532 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 394 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 519 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 397 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 447 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 744 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 715 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 109 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 122 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 438 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 126 53 MB
ගැටලු පද.docx 442 125 KB
ගැටලු පද.pdf 739 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 92 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 375 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 236 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 358 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 436 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු 591 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 189 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 322 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 510 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 548 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 459 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 1,036 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 315 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 1,611 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 1,202 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 500 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,043 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 574 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 850 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 304 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 458 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 373 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 255 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 94 27 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 372 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 323 33 MB
බාලාවතාර බලනසන්නය.pdf 147 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 430 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 350 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 395 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 516 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 436 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 89 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 376 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 370 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 89 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 422 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 255 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 113 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 339 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 410 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 474 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 517 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 324 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf 278 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 349 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 341 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 514 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 84 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 460 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 729 659 KB
විභත්තිකථා.pdf 422 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 749 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 373 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 272 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 357 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 297 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 300 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 140 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 241 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 304 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 315 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 1,089 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 1,182 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 414 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 358 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 591 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 297 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 456 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 324 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴