මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 1,142 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 777 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 449 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 287 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 365 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 481 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 382 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 464 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 504 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 418 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 442 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 320 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 409 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 275 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 338 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 562 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 554 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 304 57 MB
ගැටලු පද.docx 359 125 KB
ගැටලු පද.pdf 619 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 303 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 158 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 289 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 350 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 430 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 268 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 407 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 402 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 331 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 757 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 1,049 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 899 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 415 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 717 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 470 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 628 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 212 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 313 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 42 46 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 283 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 240 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 327 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 225 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 309 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 383 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 306 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 289 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 262 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 308 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 203 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 272 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 297 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 320 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 380 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 257 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 183 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 234 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 271 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 358 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 384 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 550 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 485 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 354 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 553 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 295 191 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 270 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 219 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 222 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 174 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 219 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 234 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 821 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 661 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 293 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 266 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 438 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 227 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 373 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴