මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 1,870 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු 1,110 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 228 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 676 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 495 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 548 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf 772 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 532 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 672 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 517 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 827 54 KB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 313 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 214 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 604 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 192 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 636 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 454 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 644 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 437 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 532 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 965 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 968 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 206 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 201 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 555 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 214 53 MB
ගැටලු පද.docx 521 125 KB
ගැටලු පද.pdf 846 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 172 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 447 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 277 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 433 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 486 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු 732 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 397 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 381 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 593 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 685 44 MB
පදසාධනටීකා බුද්ධිප්පසාදනී - තොටගමුවේ රාහුල හිමි 1908.pdf 622 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 1,239 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 797 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 2,374 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 1,512 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 611 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,363 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 687 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,083 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 374 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 602 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 658 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 504 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 176 27 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 470 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 429 33 MB
බාලාවතාර බලන සන්නය - එල්ලාවල සංකිච්ච හිමි 1899.pdf grayscale 266 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 523 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 479 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 505 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 695 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 584 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 168 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 457 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 425 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 179 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 508 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 301 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 238 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 406 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 532 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 576 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 619 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 390 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf 362 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 476 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 431 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 652 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 145 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 554 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 886 659 KB
විභත්තිකථා.pdf 530 23 MB
වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 2021.pdf 412 3 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 899 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 443 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 500 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 487 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 369 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 380 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 256 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 302 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 367 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 388 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 1,373 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 1,579 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 571 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 410 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 826 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 337 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 503 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 517 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴