මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 2,317 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු 1,334 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 309 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 792 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 628 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 663 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf 931 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 666 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 840 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 775 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 1,051 54 KB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 606 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 345 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 720 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 299 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 761 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 550 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 740 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 520 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 627 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 1,248 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 1,283 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 303 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 289 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 678 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 299 53 MB
ගැටලු පද.docx 663 125 KB
ගැටලු පද.pdf 1,039 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 260 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 533 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 351 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 511 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 579 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු 910 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 622 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 485 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 733 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 798 44 MB
පදසාධනටීකා බුද්ධිප්පසාදනී - තොටගමුවේ රාහුල හිමි 1908.pdf 767 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 1,502 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 1,618 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 3,072 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 1,889 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 791 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,885 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 845 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,366 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 441 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 834 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 1,083 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 833 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 247 27 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 570 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 549 33 MB
බාලාවතාර බලන සන්නය - එල්ලාවල සංකිච්ච හිමි 1899.pdf grayscale 391 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 666 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 583 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 645 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 951 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 838 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 252 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 577 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 541 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 277 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 691 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 372 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 397 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 522 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 657 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 686 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 745 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 478 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf 454 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 722 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 544 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 845 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 212 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 672 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 1,148 659 KB
විභත්තිකථා.pdf 622 23 MB
වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 2021.pdf 693 3 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 1,099 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 533 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 804 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 586 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 462 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 453 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 364 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 354 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 466 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 458 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 1,704 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 2,096 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 2,016 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 481 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 1,068 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 391 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 584 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 931 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴