පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 567 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 457 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 245 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 117 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 212 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 238 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 187 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 216 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 271 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 206 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 195 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 158 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 203 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 129 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 162 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 236 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 266 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 103 57 MB
ගැටලු පද.docx 199 125 KB
ගැටලු පද.pdf 328 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 151 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 54 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 167 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 194 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 225 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 160 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 195 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 222 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 181 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 398 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 475 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 390 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 193 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 329 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 221 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 326 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 76 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 102 74 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 162 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 110 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 186 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 114 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 171 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 214 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 166 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 171 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 122 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 164 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 115 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 145 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 158 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 168 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 175 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 159 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 75 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 84 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 146 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 178 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 193 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 247 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 275 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 205 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 314 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 167 191 MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf 413 222 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 160 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 83 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 96 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 70 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 89 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 135 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 390 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 325 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 172 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 151 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 200 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 121 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 161 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴