පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 632 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 495 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 269 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 138 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 228 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 265 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 216 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 249 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 300 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 226 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 217 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 176 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 235 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 153 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 181 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 266 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 292 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 128 57 MB
ගැටලු පද.docx 223 125 KB
ගැටලු පද.pdf 367 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 177 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 73 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 180 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 227 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 244 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 171 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 224 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 242 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 196 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 431 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 521 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 438 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 233 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 368 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 256 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 351 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 94 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 118 74 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 179 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 125 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 219 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 135 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 193 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 231 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 180 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 191 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 131 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 187 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 127 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 164 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 171 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 182 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 203 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 179 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 92 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 115 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 160 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 196 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 223 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 290 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 303 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 225 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 348 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 192 191 MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf 461 222 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 180 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 100 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 107 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 82 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 106 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 152 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 436 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 359 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 202 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 164 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 224 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 144 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 190 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴