මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 1,307 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු 885 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 82 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 539 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 355 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 426 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf 557 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 423 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 522 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 161 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 582 54 KB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 81 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 55 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 476 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 52 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 490 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 368 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 482 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 375 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 408 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 659 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 678 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 64 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 86 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 374 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 83 53 MB
ගැටලු පද.docx 419 125 KB
ගැටලු පද.pdf 693 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 51 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 342 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 214 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 331 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 407 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු 540 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 101 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 303 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 466 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 482 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 384 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 948 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 131 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 1,375 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 1,073 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 469 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 893 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 533 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 753 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 266 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 397 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 282 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 155 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 58 27 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 343 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 282 33 MB
බාලාවතාර බලනසන්නය.pdf 79 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 394 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 286 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 360 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 473 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 395 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 47 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 339 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 331 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 61 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 371 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 238 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 68 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 313 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 371 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 387 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 447 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 301 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf 246 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 299 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 309 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 484 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 53 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 437 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 659 659 KB
විභත්තිකථා.pdf 390 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 653 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 348 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 167 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 319 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 262 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 267 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 78 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 218 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 265 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 282 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 992 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 964 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 369 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 326 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 518 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 276 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 433 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 217 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴