මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 903 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 639 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 354 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 220 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 298 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 379 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 302 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 359 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 408 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 332 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 369 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 252 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 341 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 210 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 275 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 411 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 462 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 237 57 MB
ගැටලු පද.docx 291 125 KB
ගැටලු පද.pdf 517 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 240 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 120 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 243 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 299 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 346 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 223 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 322 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 341 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 269 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 605 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 767 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 655 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 326 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 496 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 360 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 501 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 153 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 203 74 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 235 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 185 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 279 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 184 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 249 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 316 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 254 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 247 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 203 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 244 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 158 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 223 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 247 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 262 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 301 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 226 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 141 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 186 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 222 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 296 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 295 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 421 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 409 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 293 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 440 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 242 191 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 228 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 166 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 186 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 146 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 178 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 201 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 618 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 478 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 253 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 221 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 331 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 184 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 319 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴