මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 2,007 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු 1,193 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 252 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 710 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 537 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 582 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf 819 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 568 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 726 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 588 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 892 54 KB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 398 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 247 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 636 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 222 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 685 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 479 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 670 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 456 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 561 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 1,032 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 1,034 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 227 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 229 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 588 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 240 53 MB
ගැටලු පද.docx 555 125 KB
ගැටලු පද.pdf 900 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 194 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 471 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 294 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 456 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 515 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු 777 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 465 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 406 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 626 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 721 44 MB
පදසාධනටීකා බුද්ධිප්පසාදනී - තොටගමුවේ රාහුල හිමි 1908.pdf 699 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 1,308 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 923 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 2,562 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 1,600 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 658 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,478 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 728 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,133 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 396 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 662 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 844 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 602 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 198 27 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 491 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 457 33 MB
බාලාවතාර බලන සන්නය - එල්ලාවල සංකිච්ච හිමි 1899.pdf grayscale 290 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 570 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 507 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 546 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 739 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 620 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 191 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 485 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 454 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 209 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 545 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 319 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 280 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 438 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 594 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 603 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 646 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 408 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf 384 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 560 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 463 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 709 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 160 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 591 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 946 659 KB
විභත්තිකථා.pdf 560 23 MB
වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 2021.pdf 489 3 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 943 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 469 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 589 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 510 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 391 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 398 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 282 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 318 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 391 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 404 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 1,459 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 1,728 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 774 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 424 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 874 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 347 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 520 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 690 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴