මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 1,028 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 711 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 397 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 250 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 319 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 432 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 343 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 411 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 456 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 365 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 408 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 285 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 378 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 246 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 304 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 466 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 507 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 268 57 MB
ගැටලු පද.docx 321 125 KB
ගැටලු පද.pdf 560 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 271 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 140 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 263 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 322 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 391 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 249 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 368 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 371 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 294 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 683 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 894 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 800 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 365 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 610 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 413 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 558 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 177 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 239 74 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 259 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 204 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 296 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 206 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 286 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 343 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 274 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 269 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 229 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 280 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 181 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 247 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 272 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 293 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 332 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 242 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 167 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 210 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 242 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 319 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 334 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 499 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 437 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 336 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 497 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 268 191 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 250 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 191 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 201 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 161 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 196 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 221 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 722 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 548 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 272 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 243 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 364 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 206 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 351 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴