මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 722 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 571 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 310 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 176 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 257 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 309 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 273 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 294 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 355 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 280 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 315 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 209 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 285 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 178 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 217 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 338 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 379 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 160 57 MB
ගැටලු පද.docx 260 125 KB
ගැටලු පද.pdf 421 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 203 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 98 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 206 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 261 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 281 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 200 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 262 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 285 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 223 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 499 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 613 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 534 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 287 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 403 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 294 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 400 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 115 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 150 74 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 198 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 145 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 241 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 155 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 214 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 260 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 206 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 213 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 150 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 210 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 142 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 184 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 212 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 215 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 256 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 207 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 114 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 142 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 185 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 264 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 256 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 344 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 349 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 247 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 378 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 215 191 MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf 550 222 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 205 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 125 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 138 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 105 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 142 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 175 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 500 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 406 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 229 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 188 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 263 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 169 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 244 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴