මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 1,696 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු 1,038 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 190 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 631 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 453 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 515 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf 710 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 500 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 637 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 417 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 750 54 KB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 236 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 172 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 563 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 147 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 596 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 431 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 613 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 420 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 495 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 875 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 879 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 171 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 174 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 503 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 180 53 MB
ගැටලු පද.docx 476 125 KB
ගැටලු පද.pdf 802 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 137 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 409 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 260 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 402 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 464 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු 653 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 314 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 352 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 557 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 640 44 MB
පදසාධනටීකා බුද්ධිප්පසාදනී - තොටගමුවේ රාහුල හිමි 1908.pdf 577 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 1,142 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 579 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 2,098 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 1,372 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 571 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 1,219 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 642 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 984 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 343 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 544 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 552 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 404 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 139 27 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 429 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 379 33 MB
බාලාවතාර බලන සන්නය - එල්ලාවල සංකිච්ච හිමි 1899.pdf grayscale 224 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 478 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 416 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 458 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 608 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 532 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 134 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 426 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 399 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 138 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 470 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 285 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 188 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 381 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 486 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 539 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 588 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 361 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf 331 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 430 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 394 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 585 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 115 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 506 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 812 659 KB
විභත්තිකථා.pdf 489 23 MB
වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 2021.pdf 270 3 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 847 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 418 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 425 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 449 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 348 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 352 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 205 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 283 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 338 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 357 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 1,229 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 1,422 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 506 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 392 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 695 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 322 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 488 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 437 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴