ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese)2.8MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමිකලුසුදු39MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි43MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමිold21MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි68MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය101MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි53KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි738KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර54KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත90MB
කච්චායන සන්නය163MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය58KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත154MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ64KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ275KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම68MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය12MB
ගැටලු පද125KB
ගැටලු පද1.3MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality98MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා30MB
ධාත්වත්ථසංගහො23MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten16MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965කලුසුදු121MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො386KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො2.1MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා44MB
පදසාධනටීකා බුද්ධිප්පසාදනී - තොටගමුවේ රාහුල හිමි 1908205MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය2.9MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා12MB
පාලි හෝඩිය394KB
පාලි හෝඩිය12KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි8.3MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය24MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි23MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි16MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි74MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං83MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි33MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print395MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා659MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී165MB
බාලාවතාර විවරණය95MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි123MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය22MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි510MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය575KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය31KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන548KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය42MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා11MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය38MB
මුඛමත්තදීපනී121MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 193169MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි298MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති7.5MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී25MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 324KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3659KB
විභත්තිකථා23MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව38MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත191MB
සන්ධිදීපනී50MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි6.3MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි13MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි15MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි7.6MB
සම්බන්ධ චින්තාව104MB
සරළ පාලි වියරණය28MB
සිංහල හෝඩිය450KB
සිංහල හෝඩිය29KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං46MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත88MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය20KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය288KB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි57MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි46MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 189953MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 191327MB
බාලාවතාර බලන සන්නය - එල්ලාවල සංකිච්ච හිමි 1899grayscale32MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 190519MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමිcleaned67MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 191511MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 18766.8MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893grayscale97MB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 18748.4MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 190419MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 190581MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 191216MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 187311MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 19236.4MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 187317MB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 19173.9MB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි7.1MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 190623MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 189519MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876grayscale47MB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 191513MB
වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 20213.0MB
බාලාවතාර පෙළ - පඤ්ඤාපාරමි එකතුව 2021572KB
බාලාවතාර ටීකා - හික්කඩුවේ සුමංගල හිමි 1892345MB
කච්චායන ඡබ්බිධ සුත්තවණ්ණනා - වීරාගල ඉන්දජෝති හිමි ඌරාගහ සද්ධාරාම හිමි 1928139MB
ධාතුපාඨවිලාසිනිය හා සන්නය - ඤාණතිලක හිමි 192633MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ද්විතීය භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි 191381MB
කච්චායන සුත්ත නිද්දෙසො47MB
කච්චායනසාරය සන්න සහිත - ඤාණතිලක හිමි 18928.4MB
කාත්‍යායන ෂඩාකාර වර්‍ණණනාව - කහවේ සුමංගල හිමි 192816MB
කාරිකාව - ඤාණතිලක හිමි 189732MB
ධාතුපාඨො ධාතුපාඨ සන්නය10MB
නිපාතරතනාකරො - ගුණානන්ද හිමි 193181MB
පද සිඬි විග්‍රහ සහිත කාත්‍යායන සන්නය 1 - හල්තොට ගිරිමානන්ද හිමි, අරියජොති හිමි 191489MB
පදසාධනය සහ පදසාධනසන්‍යය - රත්මලානේ ධර්මකීර්ති හිමි 193378MB
පාලි භාෂාව 1, 2, 3 - වේරගොඩ අමරමොලි හිමි 194887MB
භාවාර්ථ කෞමුදී කාත්‍යායනභෙද වර්ණනාව - පාරුතොට ධර්මාරාම හිමි 193814MB
මොග්ගල්ලානව්‍යාකරණ විරිතසන්‍යය - රත්මලානේ ධර්මකීර්ති හිමි 1927106MB
වච්චවාචකය - ඤාණතිලක හිමි 189913MB
විභත්‍යත්‍ථය - ඤාණතිලක හිමි, වස්කඩුවේ දීපානන්ද හිමි 190520MB