පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 527 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 423 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 229 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 103 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 193 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 215 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 155 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 192 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 228 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 180 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 166 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 144 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 171 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 115 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 136 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 202 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 220 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 71 57 MB
ගැටලු පද.docx 178 125 KB
ගැටලු පද.pdf 284 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 134 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 40 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 150 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 177 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 199 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 140 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 173 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 164 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 159 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 344 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 415 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 350 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 164 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 289 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 198 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 284 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 63 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 86 74 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 147 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 83 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 167 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 94 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 154 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 186 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 152 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 146 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 100 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 143 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 97 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 130 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 143 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 154 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 151 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 135 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 60 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 67 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 122 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 144 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 166 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 211 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 253 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 178 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 238 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 147 191 MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf 358 222 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 145 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 65 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 70 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 56 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 66 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 122 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 343 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 290 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 147 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 137 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 171 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 99 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 136 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴