පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf 439 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 353 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf 173 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old 52 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf 141 68 MB
ආඛ්‍යාතය දීපනිය.pdf 173 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx 110 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf 140 738 KB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx 159 54 KB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf 136 90 MB
කච්චායන සන්නය.pdf 124 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx 115 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf 140 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx 85 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf 104 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf 159 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf 152 68 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf 3 57 MB
ගැටලු පද.docx 134 125 KB
ගැටලු පද.pdf 227 1 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf 102 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf 118 23 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf 144 16 MB
නාම මාලා - වස්කඩුවේ ශ්‍රී සුභූති හිමි.pdf 154 121 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx 86 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf 127 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf 126 44 MB
පදසාධනටීකා.pdf 122 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf 286 3 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf 300 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf 262 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx 121 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 233 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf 149 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf 227 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 32 16 MB
පාළිපාඨ මඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 52 74 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf 108 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf 40 33 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf 130 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf 62 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf 111 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf 135 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf 112 123 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf 115 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf 50 510 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf 115 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx 69 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf 103 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf 115 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf 123 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf 125 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf 99 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - ධම්මානන්ද හිමි.pdf 29 243 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf 29 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf 95 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf 117 25 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx 124 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf 165 659 KB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf 183 450 MB
විභත්තිකථා.pdf 141 23 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf 150 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf 117 191 MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf 276 222 MB
සන්ධිදීපනී.pdf 113 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf 32 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf 36 13 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf 24 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf 38 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf 91 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf 270 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf 227 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx 108 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf 105 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf 130 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx 72 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf 97 288 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴