නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx
බාගත කිරීම් ගණන : 651
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 386KB