ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 487
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-08
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 19MB