බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 778
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-03-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 510MB