පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,063
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 2.9MB