අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,826
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-03-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 39MB