පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,540
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2020-11-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 46MB