වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 2021.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,272
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-05-25
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 3.0MB