පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,103
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 44MB