බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 476
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-02
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 67MB