කච්චායන ඡබ්බිධ සුත්තවණ්ණනා - වීරාගල ඉන්දජෝති හිමි ඌරාගහ සද්ධාරාම හිමි 1928.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 176
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2023-02-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 139MB