නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 963
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 2.1MB