අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 516
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-03
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 97MB