මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 3,226 27 MB
අත්ථසාලිනී අටුවා සන්නය.pdf partial 1,418 21 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf 1,886 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf 1,149 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf 784 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා.pdf partial 695 18 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf 886 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf 497 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf 1,132 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old 935 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf 869 126 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf 723 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf 495 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf 534 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf 768 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf 934 26 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf 960 4 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf 1,772 13 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf 602 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf 405 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf 3,548 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf 1,944 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf 1,679 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf 1,560 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf 825 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf 654 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf 477 78 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 883 79 KB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි.pdf 6 24 MB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf 1,233 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg 1,530 6 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf 350 26 MB
නවනීත ටීකා.pdf 432 27 MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත.pdf 24 24 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf 925 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf 456 22 MB
පට්ඨානුද්දෙසදීපනිය - ලේඩි සෙයාඩෝ හිමි බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 37 25 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf 492 283 MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,200 103 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf 858 53 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - අභිධර්මප්‍රදීපිකා.pdf 542 338 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf 323 211 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf 350 19 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf 495 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf 581 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf 589 19 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf 567 2 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 346 31 MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 546 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf 406 13 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.2.xlsx 1,094 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 1,356 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg 1,725 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴