ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි27MB
අර්ත්‍ථශාලිනී අර්ත්‍ථකථා සන්නය 191161MB
අභිධම්ම මාතිකා78MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි12MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා220MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා 193357MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක104MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි19MB
අභිධර්ම කෝෂය202MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමිscanned old78MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමිscanned126MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි52MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2172MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය195MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය198MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය26MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව3.8MB
අභිධර්ම රූප සටහන්13MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය388MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්19MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 129MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 235MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 330MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 438MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර31MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය61MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා78MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව79KB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව233KB
චිත්ත වීථි වගුව5.7MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි26MB
නවනීත ටීකා27MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය120MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි22MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී283MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය53MB
අභිධර්මප්‍රදීපිකා විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මේධානන්ද හිමි338MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි211MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි19MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා6.2MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි14MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය19MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව2.1MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි31MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි4.6MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි13MB
සිත් චෛතසික Tool V2.27.6MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව407KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව5.8MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි103MB
අභිධර්ම භාවනා 1 - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි19MB
පට්ඨානුද්දෙසදීපනිය - ලේඩි සෙයාඩෝ හිමි බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි25MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත24MB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි24MB
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමිgrayscale76MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමිgrayscale95MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහය - අනුරුද්ධ හිමි 189130MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ශ්‍රී ධර්මවංශ හිමි1.0MB
පරමාර්ථ ධර්ම සංග්‍රහය 1 - බණ්ඩාරවෙල ධම්මවිජය හිමි 202221MB
පට්ඨාන ත්‍රි රාශිය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි, කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 20223.3MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ අධ්‍යයන ප්‍රවේශය, ශුද්ධ සංඛ්‍යා සහ ස්වරූපාර්ථ - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 20231.4MB
අභිධර්ම මාතිකා අධ්‍යයන ප්‍රවේශය - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 20234.2MB
සූවිසි පට්ඨාන ප්‍රත්‍ය නය සංග්‍රහ සංක්ෂේප සන්නය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි 200921MB
සමන්ත පට්ඨාන ධර්ම වන්දනාව294KB
මහා පට්ඨාන සද්ධර්ම වන්දනාව - නාඋයන ආරණ්‍ය999KB
සිත සිරුර නිවණ ධම්මසංගණී - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි 196495MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණ අධ්‍යයන ප්‍රවේශය - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 20235.9MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ශ්‍රී ධර්මවංශ හිමි1.6MB
අභිධර්ම භාවනා 2 - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි1.2MB
අභිධර්ම භාවනා 2 - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි198KB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය 1 - ඇම් ධර්මරත්න 1903213MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය 2 - ඇම් ධර්මරත්න 1912175MB