මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 5,102 27 MB
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 330 76 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf 2,385 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf 1,540 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf 1,118 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා 1933.pdf 978 57 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf 1,119 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf 802 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf 1,648 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old 1,521 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf 1,669 126 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf 1,016 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf 744 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf 727 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf 991 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf 1,309 26 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf 1,308 4 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf 2,436 13 MB
අභිධර්මප්‍රදීපිකා විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මේධානන්ද හිමි.pdf 788 338 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf 764 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහය - අනුරුද්ධ හිමි 1891.pdf 443 30 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf 589 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf 4,418 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf 2,375 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf 2,072 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf 1,877 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf 1,144 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf 881 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf 648 78 MB
අර්ත්‍ථශාලිනී අර්ත්‍ථකථා සන්නය 1911.pdf 1,712 61 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 1,261 79 KB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි.pdf 325 24 MB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf 1,999 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg 2,231 6 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf 521 26 MB
නවනීත ටීකා.pdf 611 27 MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත.pdf 322 24 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf 1,357 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf 721 22 MB
පට්ඨානුද්දෙසදීපනිය - ලේඩි සෙයාඩෝ හිමි බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 544 25 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf 688 283 MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,514 103 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf 1,227 53 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf 518 211 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf 526 19 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf 726 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf 985 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf 797 19 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf 825 2 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 503 31 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 170 95 MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 795 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf 590 13 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.2.xlsx 1,681 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 1,917 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg 2,462 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴