මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 5,653 27 MB
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 430 76 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf 2,593 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf 1,662 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf 1,246 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා 1933.pdf 1,082 57 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf 1,218 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf 879 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf 1,811 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old 1,700 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf 2,065 126 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf 1,183 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf 830 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf 790 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf 1,082 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf 1,442 26 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf 1,439 4 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf 2,685 13 MB
අභිධර්මප්‍රදීපිකා විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මේධානන්ද හිමි.pdf 896 338 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf 853 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහය - අනුරුද්ධ හිමි 1891.pdf 592 30 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf 688 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf 4,840 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf 2,570 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf 2,236 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf 2,043 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf 1,253 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf 971 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf 726 78 MB
අර්ත්‍ථශාලිනී අර්ත්‍ථකථා සන්නය 1911.pdf 1,788 61 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 1,437 79 KB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි.pdf 407 24 MB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf 2,339 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg 2,482 6 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf 602 26 MB
නවනීත ටීකා.pdf 691 27 MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත.pdf 427 24 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf 1,484 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf 807 22 MB
පට්ඨානුද්දෙසදීපනිය - ලේඩි සෙයාඩෝ හිමි බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 641 25 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf 755 283 MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,578 103 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf 1,339 53 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf 558 211 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf 608 19 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf 808 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf 1,134 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf 902 19 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf 902 2 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 542 31 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 234 95 MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 954 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf 651 13 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.2.xlsx 1,956 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 2,124 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg 2,725 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴