මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 7,521 27 MB
අර්ත්‍ථශාලිනී අර්ත්‍ථකථා සන්නය 1911.pdf 2,168 61 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf 3,648 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf 2,160 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf 1,694 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා 1933.pdf 1,533 57 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf 1,583 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf 1,366 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf 2,597 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned old 2,419 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned 3,503 126 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf 1,237 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf 1,228 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf 1,770 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf 1,574 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf 2,129 26 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf 2,207 4 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf 3,767 13 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf 1,201 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf 1,023 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf 6,965 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf 3,341 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf 2,858 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf 2,706 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf 1,808 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf 1,370 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf 1,071 78 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 2,187 79 KB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf 3,468 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg 3,729 6 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf 989 26 MB
නවනීත ටීකා.pdf 990 27 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf 3,165 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf 1,171 22 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf 1,093 283 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf 1,830 53 MB
අභිධර්මප්‍රදීපිකා විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මේධානන්ද හිමි.pdf 1,383 338 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf 884 211 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf 910 19 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf 1,226 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf 1,843 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf 1,624 19 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf 1,377 2 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 814 31 MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 1,388 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf 976 13 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.2.xlsx 3,463 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 2,994 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg 3,808 6 MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,973 103 MB
අභිධර්ම භාවනා 1 - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 5,317 19 MB
පට්ඨානුද්දෙසදීපනිය - ලේඩි සෙයාඩෝ හිමි බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 1,153 25 MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත.pdf 800 24 MB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි.pdf 801 24 MB
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 22 76 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 484 95 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහය - අනුරුද්ධ හිමි 1891.pdf 1,199 30 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ශ්‍රී ධර්මවංශ හිමි 1981.pdf typed 818 2 MB
පරමාර්ථ ධර්ම සංග්‍රහය 1 - බණ්ඩාරවෙල ධම්මවිජය හිමි 2022.pdf 440 21 MB
පට්ඨාන ත්‍රි රාශිය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි, කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2022.pdf 1,612 3 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ අධ්‍යයන ප්‍රවේශය, ශුද්ධ සංඛ්‍යා සහ ස්වරූපාර්ථ - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2023.pdf 620 1 MB
අභිධර්ම මාතිකා අධ්‍යයන ප්‍රවේශය - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2023.pdf 671 4 MB
සූවිසි පට්ඨාන ප්‍රත්‍ය නය සංග්‍රහ සංක්ෂේප සන්නය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි 2009.pdf 76 21 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴