මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 2,519 27 MB
අත්ථසාලිනී අටුවා සන්නය.pdf partial 1,201 21 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf 1,658 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf 977 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf 634 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා.pdf partial 565 18 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf 791 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf 343 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf 863 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old 617 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf 588 126 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf 582 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf 358 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf 418 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf 599 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf 731 26 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf 731 4 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf 1,389 13 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf 508 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf 307 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf 3,092 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf 1,705 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf 1,421 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf 1,419 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf 637 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf 478 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf 370 78 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 664 79 KB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf 786 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg 1,173 6 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf 253 26 MB
නවනීත ටීකා.pdf 325 27 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf 703 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf 324 22 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf 400 283 MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,049 103 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf 689 53 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - අභිධර්මප්‍රදීපිකා.pdf 450 338 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf 245 211 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf 253 19 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf 362 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf 375 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf 468 19 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf 422 2 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 254 31 MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 385 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf 300 13 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.0.xlsx 731 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 1,020 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg 1,352 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴