මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 2,851 27 MB
අත්ථසාලිනී අටුවා සන්නය.pdf partial 1,311 21 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf 1,763 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf 1,058 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf 725 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා.pdf partial 643 18 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf 846 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf 411 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf 1,010 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old 753 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf 725 126 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf 673 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf 430 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf 475 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf 673 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf 814 26 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf 851 4 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf 1,570 13 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf 561 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf 364 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf 3,352 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf 1,799 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf 1,493 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf 1,485 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf 752 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf 601 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf 443 78 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 788 79 KB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf 1,053 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg 1,324 6 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf 314 26 MB
නවනීත ටීකා.pdf 376 27 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf 824 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf 412 22 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf 458 283 MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,137 103 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf 792 53 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - අභිධර්මප්‍රදීපිකා.pdf 502 338 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf 297 211 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf 297 19 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf 437 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf 471 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf 529 19 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf 510 2 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf 304 31 MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 480 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf 365 13 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.2.xlsx 946 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf 1,173 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg 1,564 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴