අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,173
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 78MB