සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg
බාගත කිරීම් ගණන : 4,008
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2017-09-30
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 5.8MB