අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 3,814
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2016-01-25
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 13MB