අභිධර්ම කෝෂය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,640
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 202MB