අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,839
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 220MB