පට්ඨාන ත්‍රි රාශිය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි, කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2022.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,807
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2022-10-16
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 3.3MB