සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 3,150
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2017-10-01
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 407KB