අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,217
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 388MB