අර්ත්‍ථශාලිනී අර්ත්‍ථකථා සන්නය 1911.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,317
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-03-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 61MB