අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,555
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-03-29
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 19MB