අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහය - අනුරුද්ධ හිමි 1891.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,217
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2021-01-02
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 30MB