පට්ඨාන ප්‍රකරණ අධ්‍යයන ප්‍රවේශය, ශුද්ධ සංඛ්‍යා සහ ස්වරූපාර්ථ - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2023.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 716
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2023-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 1.4MB