චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 3,729
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2017-10-01
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 233KB