අභිධම්ම මාතිකා.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 3,717
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 78MB