අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 7,390
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2016-01-24
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 29MB