අභිධර්ම මාතිකා අධ්‍යයන ප්‍රවේශය - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2023.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 727
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2023-02-23
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 4.2MB