අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,838
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-02-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 31MB