අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,682
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2018-10-11
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 104MB