සූවිසි පට්ඨාන ප්‍රත්‍ය නය සංග්‍රහ සංක්ෂේප සන්නය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි 2009.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 335
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2023-04-16
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 21MB