ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
ඉතිවුත්තක පාලිය අර්ථභාව ධර්මවිස්තර සහිත - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1961කලුසුදු95MB
නෙත්තිප්‍රදීපය - රත්මලානේ ධර්මාරාම හිමි 190061MB
නෙත්තිසාරාර්ත්ථදීපනී - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 1933339MB
සාමණේර ප්‍රශ්න සන්නය - බෙන්තර සරණංකර හිමි 1899low quality57MB
අංගුත්තර නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව - වම්බටුවැවේ සිරිනිවාස හිමි12MB
අංගුත්තර නිකාය සන්නය 3 - වැල්මිල්ලේ ධර්මකීර්ත්ති හිමි25MB
උන්මාදනී ස්ත්‍රී ජිවිතයේ යථාර්ථය කුණාල ජාතකය978KB
දසවිධ දහම් පෙළ - කඩවත ගුණානන්ද හිමි11MB
ලෝකප්පදීපකසාරෝ - ආරණ්‍යවාසි මේධංකර හිමි15MB
වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා වර්ණනාව - හැරමිටිගලේ ධීරානන්ද හිමි23MB
සංසාරය හා නිර්වාණය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි843KB
මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍ර සන්නය 2 - රතනපාල හිමි5.9MB
සද්ධම්ම සංගහ - ධම්මකිත්ති මහාසාමි138MB
සද්ධර්ම මධුව - පානදුරේ සෝමරතන හිමි1.7MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 1 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි243MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 2 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි207MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 3 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි158MB
සන්න සහිත ජාතිදුක්ඛ විභාගය හෙවත් කාය විරති ගාථා5.0MB
සූත්‍රසංග්‍රහව සන්නය - මේධාවීතිස්ස හිමි 193587MB
සොතබ්බමාලිනි - අහුන්ගල්ලේ විමලසිරිතිස්ස හිමි78MB
ධම්මචක්ක සූත්‍ර දේසනා - බුද්ධදාස මහත්මා20MB
සිංහල සාරසඞ්ග්‍රහය132MB
බුදුසමයේ පැනෙන මාරයා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි7.9MB
සංඛ්‍යා ධර්මපද වර්ණනා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි25MB
අංගුත්තරනිකායට්ඨකථාව - රත්මලානේ ධර්මකීර්ති හිමි 1922297MB
අග්ගික්ඛන්ධෝපම සූත්‍රය පදාර්ත්ථ සන්න සහිත - ඩේවිඩ් සිල්වා 191410MB
ජාතක සංග්‍රහය - පලන්නොරුවේ විමලධම්ම හිමි 19654.3MB
සාමණේර ප්‍රශ්න සන්නය - බෙන්තර සරණංකර හිමි 189942MB
මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - බුද්ධරක්ඛිත සාරානන්ද හිමි 191535MB
ඉතිවුත්තක පාලිය අර්ථභාව ධර්මවිස්තර සහිත - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1961grayscale47MB
ධම්මපද විවරණය - මොරගල්ලේ සිරි ඤාණෝභාසතිස්ස හිමි 1962135MB
සඟි බණ මැදුම්සඟිය 1 - යක්කඩුවේ ප්‍රඥාරාම හිමි 1957265MB
නෙත්තිසාරාර්ත්ථදීපනී - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 1933v274MB
නෙත්තිරතනාකරෝ - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 192452MB
පාවචන න්‍යාය නෙත්තිප්පකරණ - මඩබාවිට ඤාණාවාස හිමි 195055MB
කුණාල ජාතකය - උන්මාදිනී293KB
අටුවා සන්න සහිත අපුත්තක සූත්‍රය - ප්‍රේරා අප්පුහාමි 19003.4MB
අටුවා සන්න සහිත කර්මනිදාන සූත්‍රය - සෙනරත් යාපා 18974.6MB
අටුවා සන්න සහිත ධම්මික සූත්‍රය - ජුලියන් ප්‍රනාන්දු 18956.4MB
අටුවා සහිත සමිද්ධි සූත්‍ර සන්නය - සිල්වා 18984.0MB
අටුවාසන්න සහිත චෙතොඛිල සූත්‍රය - කරොලිස් අප්පුහාමි 18977.1MB
අර්ථකථා සහිත කායවිච්ඡන්දනික විජය සූත්‍රය - කරොසයිමන් අප්පු 189811MB
එළු උමංදාව - විද්‍යාචක්‍රවර්තී 195058MB
තිරොකුඩ්ඩ සහ නිධිකණ්ඩ සූත්‍ර සන්න - සිල්වා විජේසූරිය 18893.2MB
ථෙරිගාථා ව්‍යාඛ්‍යා - ජයවික්‍රම කාන්ගහආරච්චි 195857MB
පදාර්ථ භාවාර්ථ සහිත විජය සූත්‍රය - ධර්මතිලක අප්පුහාමි 18988.8MB
පුරාණ සන්න සහිත බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය - සාදිරිස් අප්පුහාමි 189315MB
පෙළ සහිත මහා ප්‍රධාන සූත්‍ර සන්නය සහ ප්‍රත්‍යවෙක්ෂා ක්‍රමය - සිරිධම්ම හිමි 19158.8MB
පෙළ සහිත සප්තආර්‍යධන සූත්‍ර සන්නය - නානායක්කාර අප්පුහාමි 18963.4MB
භාවසන්න සහිත චූලකම්මවිභංග සූත්‍රය - ගිරිදර රතනජොති හිමි 189012MB
මෛථුනසංයෝග සූත්‍රය - තංගල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 18964.1MB
ලොකානුවිචරණ සුත්‍රාන්ත ව්‍යාඛ්‍යානය - පේදිරිස් අප්පුහාමි 19073.8MB
සන්න සහිත අෂ්ඨිපුඤ්ජ සූත්‍රය සහ පාවෙය්‍යක සූත්‍රය - වීරනායක 18972.7MB
සන්න සහිත ආමගන්ධ සූත්‍රය - කළුතර ධම්මින්ද හිමි 19117.1MB
සන්න සහිත ආලවක සූත්‍රය - කුරේ 191016MB
සන්න සහිත ආශිර්විෂෝපම සූත්‍රය නයි සතරදෙනා - වැලිපැන්නේ උපතිස්ස හිමි 195513MB
සන්න සහිත කාමභොගී සූත්‍රය - ආගිරිස් පීරිස් 18985.2MB
සන්න සහිත චක්‍රවර්තිසීහනාද සූත්‍රය - දාවිත් අප්පුහාමි 189526MB
සන්න සහිත චුන්ද සූත්‍රය - විජේසිංහ 18961.6MB
සන්න සහිත දානුප්පත්ති සූත්‍රය - උඩුගම්පල සුවණ්ණජොති හිමි 18922.8MB
සන්න සහිත පරාභව සූත්‍රය - කලුතර සාරානන්ද හිමි 189115MB
සන්න සහිත මල්ලිකොවාද සූත්‍රය - කොර්ණේලිස් 18949.9MB
සන්න සහිත මහා දේවදූත සූත්‍රය - ජොහානිස් අප්පුහාමි 189112MB
සන්න සහිත මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය - කිත්තන්ගොඩ සරණංකර හිමි 191461MB
සන්න සහිත මූලපරියාය සූත්‍රය - උඳුගොඩ රතනපාල හිමි 191412MB
සන්න සහිත රට්ඨපාල සූත්‍රය - රාජපක්ෂ 189015MB
සන්න සහිත රථකාර සූත්‍රය - ඩේවිඩ් සිල්වා 19263.9MB
සන්න සහිත විමුක්ති සූත්‍රය1.6MB
සන්න සහිත විශාඛුපොසථ සූත්‍රය13MB
සන්න සහිත වෙරඤ්ජ සූත්‍රය - මාගම්මන මේධානන්ද හිමි 18938.9MB
සන්න සහිත වෙලාම සූත්‍රය - විලියම් ප්‍රේරා 18922.9MB
සන්න සහිත ව්‍යඝ්‍රපද්‍ය සූත්‍රය - සොයිසා අප්පුහාමි 19004.4MB
සන්න සහිත සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය - මුල්ලේපිටියේ අරියවංස හිමි 189911MB
සංයුක්ත නිකාය ගාථා සන්නය54MB
සිංහල චර්‍ය්‍යාපිටකාර්‍ථවර්‍ණනා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි 193281MB
සිංහල සන්න සහිත සප්තසූර්යෝද්ගමන සූත්‍රය - සිල්වා ප්‍රේරා 188514MB
සුත්තසංගහ පාළි - ධීරානන්ද හිමි 190235MB
සූත්‍රනිපාතය පුරාණ අර්ථව්‍යාඛ්‍යාන සහිත - පඤ්ඤානන්ද හිමි 1890partial53MB