ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
ඉතිවුත්තක පාලිය අර්ථභාව ධර්මවිස්තර සහිත - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1961කලුසුදු95MB
නෙත්තිප්‍රදීපය - රත්මලානේ ධර්මාරාම හිමි 190061MB
නෙත්තිසාරාර්ත්ථදීපනී - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 1933339MB
සාමණේර ප්‍රශ්න සන්නය - බෙන්තර සරණංකර හිමි 1899low quality57MB
අංගුත්තර නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව - වම්බටුවැවේ සිරිනිවාස හිමි12MB
අංගුත්තර නිකාය සන්නය 3 - වැල්මිල්ලේ ධර්මකීර්ත්ති හිමි25MB
උන්මාදනී ස්ත්‍රී ජිවිතයේ යථාර්ථය කුණාල ජාතකය978KB
දසවිධ දහම් පෙළ - කඩවත ගුණානන්ද හිමි11MB
ලෝකප්පදීපකසාරෝ - ආරණ්‍යවාසි මේධංකර හිමි15MB
වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා වර්ණනාව - හැරමිටිගලේ ධීරානන්ද හිමි23MB
සංසාරය හා නිර්වාණය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි843KB
මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍ර සන්නය 2 - රතනපාල හිමි5.9MB
සද්ධම්ම සංගහ - ධම්මකිත්ති මහාසාමි138MB
සද්ධර්ම මධුව - පානදුරේ සෝමරතන හිමි1.7MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 1 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි243MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 2 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි207MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 3 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි158MB
සන්න සහිත ජාතිදුක්ඛ විභාගය හෙවත් කාය විරති ගාථා5.0MB
සූත්‍රසංග්‍රහව සන්නය - මේධාවීතිස්ස හිමි 193587MB
සොතබ්බමාලිනි - අහුන්ගල්ලේ විමලසිරිතිස්ස හිමි78MB
ධම්මචක්ක සූත්‍ර දේසනා - බුද්ධදාස මහත්මා20MB
සිංහල සාරසඞ්ග්‍රහය132MB
බුදුසමයේ පැනෙන මාරයා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි7.9MB
සංඛ්‍යා ධර්මපද වර්ණනා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි25MB
අංගුත්තරනිකායට්ඨකථාව - රත්මලානේ ධර්මකීර්ති හිමි 1922297MB
අග්ගික්ඛන්ධෝපම සූත්‍රය පදාර්ත්ථ සන්න සහිත - ඩේවිඩ් සිල්වා 191410MB
ජාතක සංග්‍රහය - පලන්නොරුවේ විමලධම්ම හිමි 19654.3MB
සාමණේර ප්‍රශ්න සන්නය - බෙන්තර සරණංකර හිමි 189942MB
මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - බුද්ධරක්ඛිත සාරානන්ද හිමි 191535MB
ඉතිවුත්තක පාලිය අර්ථභාව ධර්මවිස්තර සහිත - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1961grayscale47MB
ධම්මපද විවරණය - මොරගල්ලේ සිරි ඤාණෝභාසතිස්ස හිමි 1962135MB
සඟි බණ මැදුම්සඟිය 1 - යක්කඩුවේ ප්‍රඥාරාම හිමි 1957265MB
නෙත්තිසාරාර්ත්ථදීපනී - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 1933v274MB
නෙත්තිරතනාකරෝ - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 192452MB
පාවචන න්‍යාය නෙත්තිප්පකරණ - මඩබාවිට ඤාණාවාස හිමි 195055MB