මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 4,644 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 2,585 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 1,126 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 856 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 1,227 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 675 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 729 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 744 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 581 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 570 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 1,208 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 862 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 772 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 1,082 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 764 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 781 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 785 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 647 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 636 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 642 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 558 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 581 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 777 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 581 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 586 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 546 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 563 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 578 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 646 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 570 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 614 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 630 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 618 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 552 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 426 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 449 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 485 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 484 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 539 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 514 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 548 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 463 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 516 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 517 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 512 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 488 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 1,265 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 1,122 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 779 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 897 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 748 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 426 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 785 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 791 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 807 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 787 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 906 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 950 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 1,024 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴