මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 4,976 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 2,870 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 1,196 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 931 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 1,470 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 764 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 831 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 833 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 649 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 631 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 1,385 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 971 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 852 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 1,225 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 856 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 860 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 884 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 717 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 706 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 713 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 611 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 661 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 905 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 661 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 637 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 582 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 629 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 637 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 738 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 654 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 665 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 698 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 731 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 590 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 459 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 484 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 543 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 524 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 624 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 547 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 602 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 505 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 567 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 571 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 563 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 546 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 1,446 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 1,247 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 883 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 998 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 851 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 488 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 866 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 876 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 917 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 883 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 999 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 1,043 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 1,149 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴