මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 3,413 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 1,454 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 645 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 455 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 490 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 343 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 374 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 354 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 301 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 305 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 615 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 438 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 402 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 560 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 403 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 404 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 420 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 337 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 327 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 340 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 304 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 295 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 349 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 299 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 303 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 285 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 291 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 294 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 319 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 287 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 310 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 252 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 282 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 286 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 238 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 233 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 245 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 243 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 283 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 259 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 311 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 239 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 280 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 273 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 283 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 258 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 316 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 278 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 242 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 242 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 236 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 222 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 250 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 234 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 245 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 252 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 271 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 248 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 329 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴