මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 5,704 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 3,583 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 1,457 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 1,190 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 1,927 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 1,021 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 1,111 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 1,100 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 814 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 813 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 1,808 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 1,253 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 1,089 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 1,655 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 1,158 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 1,152 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 1,170 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 943 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 956 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 970 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 811 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 888 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 1,205 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 866 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 891 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 875 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 869 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 902 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 1,200 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 879 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 865 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 917 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 944 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 775 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 605 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 646 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 740 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 677 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 851 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 723 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 791 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 665 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 733 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 771 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 764 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 717 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 1,868 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 1,646 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 1,234 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 1,377 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 1,203 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 633 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 1,194 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 1,214 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 1,204 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 1,216 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 1,431 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 1,387 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 1,511 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴