ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදුගොනු 57 කි.885MB
00-Introduction හැඳින්වීම697KB
01-VP-Parajika Pali172MB
02-VP-Pacittiya Pali 1101MB
03-VP-Pacittiya Pali 274MB
04-VP-Mahavagga Pali 1144MB
05-VP-Mahavagga Pali 293MB
06-VP-Chullavagga Pali 189MB
07-VP-Chullavagga Pali 2125MB
08-VP-Parivara Pali 167MB
09-VP-Parivara Pali 266MB
10-DN-Digha Nikaya 1134MB
11-DN-Digha Nikaya 2130MB
12-DN-Digha Nikaya 3114MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1161MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2174MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3141MB
16-SN-Samyutta Nikaya 195MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2100MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3111MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4152MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-192MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-279MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1116MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2111MB
24-AN-Anguttara Nikaya 390MB
25-AN-Anguttara Nikaya 499MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5112MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6140MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka102MB
29-KN-Suttanipato65MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu81MB
31-KN-Theragatha52MB
31-KN-Therigatha22MB
32-KN-Jataka Pali 1101MB
33-KN-Jataka Pali 282MB
34-KN-Jataka Pali 387MB
35-KN-Mahaniddesa Pali168MB
36-KN-Cullaniddesa Pali137MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1116MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 254MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1112MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 271MB
41-KN-Apadana Theri Apadana40MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali54MB
43-KN-Nettippakarana62MB
44-KN-Petakopadeso68MB
45-AP-Dhammasanganippakarana115MB
46-AP-Vibhangappakarana 187MB
47-AP-Vibhangappakarana 272MB
48-AP-Kathavastuprakarana 189MB
49-AP-Kathavastuprakarana 279MB
50-AP-Kathavastuprakarana 360MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana80MB
52-AP-Yamakappakarana 1118MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1172MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2124MB
55-AP-Patthanappakarana 1129MB
56-AP-Patthanappakarana 2147MB
57-AP-Patthanappakarana 3132MB