පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 2,849 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 880 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 469 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 295 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 287 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 241 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 237 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 242 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 189 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 205 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 324 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 263 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 230 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 301 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 234 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 241 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 235 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 203 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 206 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 219 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 193 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 201 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 220 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 198 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 201 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 187 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 187 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 201 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 220 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 198 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 201 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 167 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 193 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 190 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 162 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 167 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 176 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 163 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 194 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 167 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 227 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 165 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 182 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 192 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 200 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 182 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 204 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 168 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 147 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 157 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 163 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 145 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 155 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 161 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 157 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 169 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 170 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 165 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 211 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴