මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 5,482 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 3,331 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 1,371 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 1,122 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 1,751 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 932 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 1,000 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 1,042 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 762 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 742 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 1,656 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 1,150 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 1,002 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 1,497 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 1,036 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 1,067 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 1,084 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 877 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 879 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 896 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 757 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 814 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 1,115 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 812 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 823 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 752 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 789 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 796 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 1,085 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 814 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 805 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 863 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 896 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 727 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 552 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 598 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 676 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 631 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 778 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 665 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 727 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 618 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 677 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 720 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 710 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 664 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 1,719 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 1,539 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 1,121 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 1,270 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 1,100 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 599 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 1,091 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 1,102 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 1,105 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 1,107 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 1,274 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 1,276 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 1,388 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴