මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 5,941 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 3,862 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 1,540 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 1,262 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 2,086 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 1,091 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 1,236 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 1,176 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 878 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 888 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 1,951 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 1,340 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 1,153 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 1,784 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 1,242 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 1,229 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 1,236 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 1,023 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 1,034 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 1,037 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 898 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 955 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 1,317 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 946 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 947 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 938 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 934 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 966 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 1,295 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 932 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 947 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 962 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 997 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 835 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 665 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 707 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 796 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 722 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 925 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 787 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 853 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 715 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 786 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 833 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 825 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 782 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 1,990 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 1,744 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 1,345 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 1,476 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 1,280 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 670 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 1,313 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 1,286 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 1,274 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 1,327 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 1,545 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 1,475 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 1,597 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴