පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 3,148 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 1,091 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 559 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 369 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 439 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 301 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 316 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 316 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 263 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 266 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 481 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 378 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 342 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 465 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 351 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 344 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 347 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 295 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 274 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 293 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 269 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 264 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 298 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 264 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 275 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 248 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 256 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 260 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 285 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 254 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 267 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 225 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 258 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 256 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 216 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 214 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 219 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 215 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 242 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 228 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 277 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 215 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 242 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 244 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 247 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 229 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 275 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 231 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 206 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 212 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 215 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 196 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 221 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 209 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 218 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 227 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 226 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 229 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 288 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴