මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 3,648 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 1,671 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 723 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 525 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 564 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 391 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 416 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 407 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 339 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 344 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 714 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 510 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 458 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 636 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 463 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 486 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 474 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 430 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 384 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 411 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 359 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 346 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 406 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 352 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 367 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 326 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 334 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 349 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 383 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 327 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 362 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 296 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 341 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 340 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 280 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 269 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 286 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 288 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 322 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 300 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 346 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 274 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 322 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 304 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 320 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 297 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 384 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 323 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 275 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 276 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 272 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 261 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 281 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 272 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 273 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 287 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 318 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 290 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 385 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴