මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 4,382 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 2,299 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 1,025 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 769 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 874 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 616 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 661 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 678 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 528 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 525 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 1,056 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 786 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 694 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 974 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 701 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 703 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 708 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 586 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 565 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 573 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 515 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 525 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 679 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 527 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 529 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 508 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 511 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 521 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 586 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 510 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 544 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 515 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 537 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 508 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 391 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 408 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 429 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 428 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 472 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 457 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 482 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 413 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 468 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 472 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 459 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 441 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 1,124 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 1,005 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 679 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 782 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 663 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 384 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 700 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 681 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 694 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 678 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 780 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 845 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 923 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴