පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 2,420 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 669 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 249 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 205 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 189 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 161 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 153 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 161 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 129 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 137 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 232 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 169 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 159 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 195 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 146 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 164 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 156 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 139 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 134 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 147 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 132 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 142 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 156 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 135 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 124 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 125 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 123 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 132 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 122 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 137 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 129 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 108 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 115 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 127 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 104 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 111 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 108 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 105 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 117 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 112 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 110 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 100 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 88 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 102 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 95 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 98 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 109 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 108 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 94 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 107 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 111 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 90 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 97 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 104 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 101 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 101 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 104 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 103 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 132 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴