පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 2,509 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 729 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 282 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 232 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 225 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 191 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 173 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 183 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 149 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 160 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 275 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 204 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 186 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 227 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 177 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 200 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 182 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 160 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 154 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 171 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 152 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 164 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 182 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 163 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 163 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 147 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 143 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 153 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 150 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 158 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 157 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 127 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 139 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 149 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 123 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 130 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 127 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 124 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 150 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 131 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 153 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 117 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 112 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 120 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 122 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 126 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 135 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 125 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 114 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 126 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 130 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 110 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 121 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 125 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 117 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 128 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 131 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 123 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 154 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴