මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 5,163 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 3,028 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 1,260 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 987 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 1,548 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 836 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 887 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 899 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 686 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 662 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 1,491 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 1,023 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 892 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 1,315 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 915 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 930 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 942 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 771 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 763 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 763 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 650 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 709 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 967 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 713 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 702 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 620 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 672 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 673 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 795 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 697 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 709 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 757 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 778 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 637 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 488 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 524 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 593 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 565 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 672 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 579 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 634 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 537 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 594 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 610 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 613 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 589 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 1,528 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 1,325 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 950 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 1,114 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 929 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 526 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 927 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 941 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 981 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 954 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 1,075 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 1,109 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 1,234 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴