පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 2,993 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 1,001 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 526 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 339 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 399 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 276 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 288 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 296 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 237 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 246 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 420 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 350 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 314 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 357 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 325 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 314 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 310 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 275 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 242 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 260 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 230 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 233 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 257 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 235 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 245 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 210 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 215 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 226 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 243 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 227 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 227 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 192 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 227 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 213 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 187 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 194 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 202 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 201 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 221 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 194 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 247 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 191 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 204 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 215 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 226 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 206 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 230 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 199 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 171 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 182 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 195 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 168 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 186 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 185 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 189 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 194 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 196 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 197 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 247 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴