මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 3,874 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 1,866 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 805 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 601 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 644 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 447 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 478 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 506 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 396 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 395 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 811 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 582 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 530 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 716 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 533 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 589 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 532 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 484 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 438 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 465 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 413 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 401 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 499 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 403 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 417 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 380 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 383 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 402 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 434 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 377 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 419 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 352 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 390 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 378 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 318 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 310 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 322 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 328 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 369 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 352 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 389 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 317 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 376 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 365 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 357 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 344 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 441 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 370 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 313 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 314 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 306 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 290 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 315 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 304 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 303 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 324 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 359 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 331 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 421 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴