මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු Files: 57, Size: 885 MB
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf 4,170 697 KB
01-VP-Parajika Pali.pdf 2,064 172 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf 907 101 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf 675 74 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf 750 144 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf 530 93 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf 554 89 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf 585 125 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf 443 67 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf 451 66 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf 961 134 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf 665 130 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf 608 114 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf 864 161 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf 601 174 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf 637 141 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf 612 95 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf 532 100 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf 491 111 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf 513 152 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf 457 92 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf 462 79 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf 587 116 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf 466 111 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf 463 90 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf 435 99 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf 444 112 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf 460 140 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf 504 102 MB
29-KN-Suttanipato.pdf 442 65 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf 481 81 MB
31-KN-Theragatha.pdf 433 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf 459 22 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf 429 101 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf 343 82 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf 351 87 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf 369 168 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf 367 137 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf 412 116 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf 396 54 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf 422 112 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf 356 71 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf 410 40 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf 412 54 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf 400 62 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf 379 68 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf 710 115 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf 620 87 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf 404 72 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf 486 89 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf 394 79 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf 326 60 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf 401 80 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf 391 118 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf 402 172 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf 410 124 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf 476 129 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf 527 147 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf 635 132 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴