පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf 2,609 21 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf 1,738 14 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf 1,694 11 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 1,749 20 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 1,620 16 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 1,666 14 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 1,633 17 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf 1,605 10 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf 1,996 8 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,183 20 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 1,775 16 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 1,744 17 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,146 28 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 1,969 20 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 1,862 15 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 1,846 14 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,554 14 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 1,631 14 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 1,637 20 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf 1,616 13 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf 1,667 11 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,164 21 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 1,730 18 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 1,710 15 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 1,700 16 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf 1,668 16 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf 1,692 19 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf 1,636 18 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf 1,761 10 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,769 12 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,715 11 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf 1,595 15 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf 1,552 12 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf 1,547 14 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,534 26 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,531 19 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf 1,612 19 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf 1,542 10 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf 1,621 19 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf 1,510 13 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf 1,582 7 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,747 8 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf 1,572 9 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf 1,610 11 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf 2,558 16 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 1,810 9 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 1,725 9 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,134 13 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,039 12 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf 1,881 10 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf 7,907 13 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 1,662 16 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf 1,602 26 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf 1,635 19 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 1,993 16 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf 1,744 21 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf 1,712 35 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴