මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf 4,971 21 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf 2,798 14 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf 2,638 11 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 3,357 20 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 2,677 16 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,678 14 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 3,133 17 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf 2,289 10 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf 2,657 8 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,883 20 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,833 16 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 3,120 17 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,473 28 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,861 20 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,753 15 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,309 14 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 3,355 14 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,566 14 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,328 20 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf 2,341 13 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf 2,437 11 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 4,331 21 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,661 18 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,466 15 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,408 16 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf 2,552 16 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf 2,392 19 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf 2,597 18 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf 3,297 10 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf 3,493 12 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,916 11 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf 2,504 15 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf 2,163 12 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf 2,077 14 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,140 26 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,068 19 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf 2,429 19 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf 2,166 10 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf 2,589 19 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf 2,453 13 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf 2,287 7 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,500 8 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf 2,514 9 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf 2,290 11 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf 3,700 16 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,830 9 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,741 9 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 3,065 13 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,652 12 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf 2,468 10 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf 8,568 13 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,237 16 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf 2,072 26 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf 2,114 19 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,949 16 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf 2,230 21 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf 2,258 35 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴