ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
01 පාරාජිකා පාළි - විනය21MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය14MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය11MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය20MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය16MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය14MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය17MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය10MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය7.9MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර20MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර16MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර17MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර28MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර20MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර15MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර14MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර14MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර14MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර20MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර13MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර11MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර21MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර18MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර15MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර16MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර16MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර19MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර18MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර9.7MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර12MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර11MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර15MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර12MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර14MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර26MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර19MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර19MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර10MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර19MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර13MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර6.8MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර8.4MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර9.1MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර11MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම16MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම8.9MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම9.2MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම13MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම12MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම9.6MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම13MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම16MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම26MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම19MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම16MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම21MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම35MB