මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf 3,377 21 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf 2,080 14 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf 2,085 11 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,142 20 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 1,942 16 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,048 14 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 2,025 17 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf 1,886 10 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf 2,228 8 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,748 20 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,121 16 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,186 17 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,611 28 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,283 20 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,177 15 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,239 14 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,920 14 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 1,941 14 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 1,894 20 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf 1,896 13 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf 1,949 11 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,623 21 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,018 18 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 1,998 15 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 1,979 16 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf 1,993 16 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf 1,932 19 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf 1,932 18 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf 2,239 10 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,807 12 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,203 11 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf 1,920 15 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf 1,802 12 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf 1,779 14 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,757 26 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,739 19 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf 1,917 19 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf 1,783 10 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf 2,133 19 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf 1,898 13 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf 1,878 7 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,997 8 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf 1,880 9 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf 1,902 11 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf 3,019 16 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,292 9 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,181 9 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,446 13 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,292 12 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf 2,101 10 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf 8,185 13 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 1,883 16 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf 1,794 26 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf 1,822 19 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,284 16 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf 1,931 21 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf 1,936 35 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴