මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf 4,467 21 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf 2,560 14 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf 2,465 11 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,895 20 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 2,476 16 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,493 14 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 2,823 17 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf 2,140 10 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf 2,523 8 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,501 20 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,598 16 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,801 17 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,237 28 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,650 20 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,544 15 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,945 14 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 3,235 14 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,342 14 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,188 20 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf 2,207 13 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf 2,292 11 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,633 21 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,484 18 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,282 15 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,253 16 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf 2,404 16 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf 2,254 19 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf 2,349 18 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf 3,050 10 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf 3,292 12 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,691 11 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf 2,277 15 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf 2,046 12 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf 1,996 14 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,021 26 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,989 19 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf 2,311 19 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf 2,072 10 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf 2,408 19 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf 2,250 13 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf 2,161 7 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,338 8 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf 2,317 9 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf 2,170 11 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf 3,494 16 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,665 9 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,574 9 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,898 13 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,559 12 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf 2,342 10 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf 8,454 13 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,108 16 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf 1,984 26 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf 2,009 19 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,796 16 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf 2,144 21 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf 2,175 35 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴