මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf 3,904 21 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf 2,309 14 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf 2,289 11 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,438 20 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 2,211 16 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,259 14 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 2,329 17 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf 2,016 10 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf 2,338 8 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,063 20 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,298 16 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,375 17 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,866 28 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,445 20 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,347 15 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,573 14 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 3,080 14 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,088 14 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,018 20 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf 2,044 13 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf 2,107 11 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 2,905 21 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,246 18 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,119 15 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,082 16 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf 2,252 16 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf 2,113 19 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf 2,090 18 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf 2,514 10 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf 3,037 12 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,460 11 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf 2,097 15 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf 1,923 12 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf 1,878 14 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,861 26 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 1,861 19 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf 2,110 19 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf 1,940 10 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf 2,249 19 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf 2,005 13 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf 2,006 7 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,137 8 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf 2,046 9 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf 2,029 11 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf 3,288 16 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,446 9 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,347 9 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,676 13 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,415 12 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf 2,211 10 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf 8,309 13 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 1,992 16 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf 1,895 26 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf 1,917 19 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,456 16 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf 2,040 21 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf 2,067 35 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴