මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf 4,773 21 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf 2,708 14 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf 2,559 11 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 3,143 20 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 2,602 16 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf 2,599 14 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf 3,003 17 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf 2,234 10 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf 2,600 8 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,752 20 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,737 16 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 3,014 17 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,363 28 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,766 20 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,659 15 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 3,144 14 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 3,305 14 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,481 14 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,259 20 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf 2,269 13 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf 2,361 11 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf 4,026 21 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf 2,582 18 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf 2,391 15 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf 2,326 16 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf 2,468 16 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf 2,315 19 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf 2,513 18 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf 3,183 10 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf 3,412 12 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,820 11 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf 2,409 15 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf 2,114 12 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf 2,047 14 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,090 26 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,038 19 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf 2,372 19 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf 2,124 10 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf 2,503 19 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf 2,363 13 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf 2,242 7 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf 2,416 8 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf 2,400 9 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf 2,218 11 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf 3,597 16 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 2,760 9 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,684 9 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf 3,006 13 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf 2,614 12 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf 2,413 10 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf 8,500 13 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,179 16 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf 2,030 26 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf 2,055 19 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf 2,877 16 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf 2,198 21 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf 2,228 35 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴