02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,929
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 14MB