45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 3,886
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 16MB