40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,592
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 13MB