41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,304
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 6.8MB