03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,778
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 11MB