50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,480
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 9.6MB