47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,812
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 9.2MB