55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,966
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 16MB