46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,956
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 8.9MB