57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,275
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 35MB