31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 2,978
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 11MB