පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 2,335 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 524 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 559 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 422 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 348 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 299 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 375 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 285 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 308 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 351 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 300 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 286 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 365 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 282 69 MB
15 KN Udana.pdf 235 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 194 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 241 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 292 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 244 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 248 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 209 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 216 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 215 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 210 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 231 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 181 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 239 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 207 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 194 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 183 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 170 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 171 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 173 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 171 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 197 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 220 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 190 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 173 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 191 66 MB
40 Matika.pdf 179 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 374 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 241 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 187 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 194 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 192 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 193 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 201 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 260 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 253 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,769 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,554 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 422 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 52 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴