මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 5,820 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 1,455 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,710 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 1,244 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 1,138 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 936 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 1,202 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 923 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 940 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 1,348 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 995 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 950 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 3,395 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 950 69 MB
15 KN Udana.pdf 867 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 681 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 885 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 905 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 838 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 1,357 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 746 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 905 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 741 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 707 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 757 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 635 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 1,090 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 714 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 699 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 707 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 718 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 659 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 688 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 625 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 652 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 778 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 700 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 599 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 678 66 MB
40 Matika.pdf 660 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 1,262 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 1,116 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 712 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 761 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 665 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 632 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 704 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 827 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 768 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,610 95 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 819 178 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴