මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 2,953 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 609 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 657 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 484 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 400 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 347 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 437 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 336 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 372 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 446 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 347 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 332 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 442 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 338 69 MB
15 KN Udana.pdf 295 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 227 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 293 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 351 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 293 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 312 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 249 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 263 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 256 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 252 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 268 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 216 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 291 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 245 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 232 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 213 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 197 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 202 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 208 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 207 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 234 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 264 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 228 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 205 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 224 66 MB
40 Matika.pdf 221 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 468 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 290 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 220 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 228 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 223 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 227 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 237 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 297 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 281 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,831 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,612 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 474 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 104 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴