පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 2,122 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 477 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 528 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 398 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 333 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 284 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 348 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 268 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 286 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 322 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 276 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 259 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 337 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 255 69 MB
15 KN Udana.pdf 221 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 174 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 220 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 262 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 220 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 222 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 195 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 198 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 191 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 185 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 212 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 167 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 210 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 180 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 174 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 169 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 154 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 154 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 158 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 158 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 182 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 201 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 169 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 158 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 171 66 MB
40 Matika.pdf 165 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 338 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 217 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 165 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 179 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 165 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 175 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 178 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 242 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 234 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,721 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,511 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 378 203 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴