මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 4,376 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 1,017 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,171 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 816 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 696 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 604 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 751 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 580 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 622 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 839 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 639 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 607 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 874 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 617 69 MB
15 KN Udana.pdf 578 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 444 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 518 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 609 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 548 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 582 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 474 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 524 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 466 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 463 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 477 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 412 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 699 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 433 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 444 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 492 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 441 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 390 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 424 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 393 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 419 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 512 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 444 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 379 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 441 66 MB
40 Matika.pdf 415 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 847 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 679 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 457 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 464 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 446 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 431 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 431 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 537 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 513 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,201 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,918 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 767 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 432 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴