මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 4,057 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 929 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,060 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 729 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 612 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 542 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 694 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 534 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 573 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 757 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 570 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 539 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 750 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 574 69 MB
15 KN Udana.pdf 477 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 397 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 467 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 544 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 488 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 513 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 436 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 461 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 417 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 401 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 432 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 365 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 627 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 401 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 409 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 447 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 380 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 353 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 373 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 342 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 369 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 462 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 390 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 351 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 387 66 MB
40 Matika.pdf 366 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 769 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 579 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 401 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 412 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 400 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 393 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 390 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 472 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 461 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,125 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,845 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 675 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 344 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴