මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 3,873 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 871 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,005 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 688 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 576 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 510 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 646 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 488 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 535 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 684 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 533 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 502 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 677 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 524 69 MB
15 KN Udana.pdf 438 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 367 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 435 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 510 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 445 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 463 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 408 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 420 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 384 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 372 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 398 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 335 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 580 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 376 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 377 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 416 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 345 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 328 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 338 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 313 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 340 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 432 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 357 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 323 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 355 66 MB
40 Matika.pdf 337 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 700 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 531 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 369 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 376 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 371 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 366 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 357 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 428 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 432 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,079 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,795 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 629 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 290 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴