මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 3,229 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 702 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 746 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 543 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 457 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 395 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 500 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 392 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 421 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 495 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 391 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 384 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 493 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 380 69 MB
15 KN Udana.pdf 328 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 259 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 331 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 384 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 328 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 344 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 284 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 296 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 290 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 280 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 309 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 246 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 331 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 277 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 265 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 247 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 231 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 233 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 236 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 230 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 261 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 300 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 258 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 236 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 253 66 MB
40 Matika.pdf 246 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 519 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 358 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 260 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 272 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 263 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 256 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 264 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 325 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 318 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,874 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,662 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 502 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 152 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴