පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 2,621 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 562 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 597 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 450 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 367 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 321 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 401 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 310 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 344 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 373 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 322 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 312 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 388 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 302 69 MB
15 KN Udana.pdf 262 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 206 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 258 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 312 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 255 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 276 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 223 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 235 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 228 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 228 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 241 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 196 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 257 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 220 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 211 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 193 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 181 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 182 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 190 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 184 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 209 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 234 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 205 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 183 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 205 66 MB
40 Matika.pdf 195 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 405 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 266 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 201 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 205 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 203 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 210 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 214 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 272 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 265 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,788 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,581 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 443 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 77 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴