මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 3,322 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 731 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 786 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 578 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 484 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 418 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 530 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 417 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 443 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 532 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 426 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 402 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 534 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 411 69 MB
15 KN Udana.pdf 350 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 281 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 351 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 406 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 349 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 365 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 306 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 317 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 304 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 295 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 330 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 260 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 458 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 300 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 292 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 330 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 267 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 246 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 253 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 245 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 279 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 328 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 278 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 252 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 273 66 MB
40 Matika.pdf 262 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 558 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 384 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 277 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 289 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 282 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 269 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 276 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 342 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 337 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,911 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,674 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 518 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 182 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴