මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 4,785 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 1,143 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,311 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 916 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 786 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 691 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 862 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 667 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 701 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 983 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 717 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 681 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 1,051 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 691 69 MB
15 KN Udana.pdf 669 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 497 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 608 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 672 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 608 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 697 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 518 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 602 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 536 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 533 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 546 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 475 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 782 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 500 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 506 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 545 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 510 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 445 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 486 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 458 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 472 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 585 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 501 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 425 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 509 66 MB
40 Matika.pdf 492 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 938 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 786 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 527 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 530 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 499 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 482 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 491 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 613 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 574 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,312 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 3,053 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 858 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 539 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴