මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 4,596 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 1,088 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,267 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 877 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 755 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 653 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 802 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 629 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 659 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 924 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 688 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 642 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 955 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 654 69 MB
15 KN Udana.pdf 634 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 476 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 564 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 638 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 577 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 645 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 495 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 568 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 507 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 500 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 520 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 448 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 741 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 467 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 473 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 519 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 478 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 416 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 453 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 433 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 448 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 553 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 477 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 400 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 477 66 MB
40 Matika.pdf 459 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 906 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 723 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 495 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 500 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 478 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 460 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 460 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 573 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 542 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,259 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,983 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 815 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 488 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴