මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 3,551 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 790 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 852 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 622 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 525 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 444 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 567 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 441 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 477 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 602 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 461 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 446 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 585 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 461 69 MB
15 KN Udana.pdf 384 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 302 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 373 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 445 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 390 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 402 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 348 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 353 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 333 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 321 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 347 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 280 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 506 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 319 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 320 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 361 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 292 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 273 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 280 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 267 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 296 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 374 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 302 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 274 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 294 66 MB
40 Matika.pdf 285 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 602 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 434 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 310 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 319 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 312 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 296 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 302 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 375 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 364 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,996 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,710 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 554 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 243 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴