පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 1,694 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 375 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 435 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 321 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 268 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 238 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 288 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 220 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 223 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 250 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 206 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 215 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 264 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 207 69 MB
15 KN Udana.pdf 170 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 145 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 179 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 223 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 176 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 179 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 152 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 159 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 150 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 145 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 162 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 131 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 163 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 145 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 138 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 132 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 119 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 117 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 119 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 121 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 141 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 169 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 134 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 123 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 137 66 MB
40 Matika.pdf 127 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 272 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 177 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 133 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 140 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 134 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 136 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 135 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 194 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 200 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 3,639 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 2,478 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 328 203 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴