මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 5,308 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 1,305 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,525 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 1,115 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 1,041 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 831 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 1,058 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 806 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 835 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 1,175 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 838 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 806 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 1,815 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 834 69 MB
15 KN Udana.pdf 779 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 604 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 783 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 819 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 715 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 875 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 622 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 717 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 641 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 622 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 654 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 558 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 948 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 598 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 613 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 637 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 622 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 562 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 607 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 547 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 570 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 686 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 593 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 518 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 599 66 MB
40 Matika.pdf 584 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 1,103 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 956 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 626 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 653 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 587 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 550 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 609 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 726 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 692 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,469 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 3,160 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 949 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 662 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴