මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 5,571 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 1,398 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,606 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 1,199 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 1,099 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 891 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 1,137 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 863 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 893 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 1,238 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 911 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 885 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 2,617 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 906 69 MB
15 KN Udana.pdf 826 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 648 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 833 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 868 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 776 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 1,116 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 691 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 814 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 697 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 673 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 716 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 601 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 994 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 643 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 661 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 680 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 679 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 617 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 654 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 592 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 617 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 734 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 644 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 557 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 646 66 MB
40 Matika.pdf 631 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 1,191 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 1,038 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 676 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 700 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 625 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 597 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 654 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 781 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 738 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,545 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 3,226 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 998 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 758 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴