මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf 5,172 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf 1,259 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf 1,471 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf 1,037 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf 979 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf 789 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf 1,009 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf 774 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf 804 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf 1,123 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf 790 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf 770 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf 1,400 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf 782 69 MB
15 KN Udana.pdf 740 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf 570 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf 717 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf 779 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf 686 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf 824 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf 590 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf 677 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf 605 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf 591 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf 619 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf 533 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf 900 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf 568 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf 575 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf 610 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf 586 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf 518 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf 571 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf 517 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf 540 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf 659 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf 561 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf 484 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf 574 66 MB
40 Matika.pdf 552 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf 1,055 116 MB
42 Vinaya 1.pdf 908 85 MB
43 Vinaya 2.pdf 594 73 MB
44 Vinaya 3.pdf 612 34 MB
45 Vinaya 4.pdf 557 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf 529 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf 571 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf 687 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf 661 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip 4,430 95 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි ටීකා.zip 3,130 87 MB
දීඝනිකායටීකා - හේනේගම කල්‍යාණසිරි හිමි.pdf 920 203 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 619 178 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴