ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි3.5MB
උත්තරවිනිච්ඡය48MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත24MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය95MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය5.2MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ15MB
භික්ෂු භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව - සෝනුත්තර ජිනරතන හිමි, රත්ගම ප්‍රඥාශේකර හිමි55MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි86MB
පාරුපනපාලි59MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය41MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි6.9MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි869KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය5.1MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපදscanned4.2MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපදtyped209KB
මහවග ගැටපදය73MB
මුලුසික වර්ණනාව9.7MB
විනය කෝෂය 1 - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 195579MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial31MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි12MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්9.3MB
විනය මහා සන්‍යය - දිඹුලාගල මේධංකර හිමි 1973462MB
විනයවිනිච්ඡය26MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය246MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය42MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි13MB
සන්දේහ ඝාතිනී කංඛාවිතරණී සන්නය - මාදම්පේ ධම්මාධාර හිමිnew print48MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම40MB
සීමානයදප්පනය125MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි265MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රමv215MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම293MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි307MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි8.0MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 18973.2MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 189434MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 19355.0MB
මුලුසික සන්නය 18878.0MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 18974.3MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916201MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 19099.1MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 202035MB
රූපියසික්ඛා - කණ්ඩක්කුලමේ මෙත්තානන්ද හිමි 20215.9MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය 2 - මහව ඤාණාලෝක හිමි 202157MB
සීමා විනිශ්චය - බලපිටියේ විසුද්ධාලෝක හිමි 196832MB
දළ්හීකම්මෝපසම්පදා විනිශ්චය - 187421MB
දළ්හීකරණනිච්ඡය - සරණජෝතිතිස්ස හිමි 1933partial35MB
කඨින වංසය - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 195154MB
සාමණේර විනය - මාතර ධම්මවංස හිමි 1938112MB
අපේ විනය පොත, ප්‍රශ්ණ සහ පිලිතුරු - නාඋයන ආරණ්‍ය 201540MB
රාමඤ්ඤ නිකායේ කතිකාවත - සමරසේකර 19258.2MB
ථෙරපරපුර හා උපසම්පදාව - තාඹුගල ආනන්දසිරි හිමි 19649.6MB
පාරාජික පාළි ගැටපදය - අමිතිරිගල පඤ්ඤාවංස හිමි 194234MB
පුරාණ පරිවාර ගණ්ඨිපදය - ධර්මරතන හිමි 191426MB
විනය කොෂය 1, 2 - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1955209MB
විනයමහානිස්සය සමන්තපාසාදිකා සවිස්තර ව්‍යාඛ්‍යාව - තුඩුවේවත්තේ සිරිපඤ්ඤාසීහ හිමි 193364MB