වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 1,839
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2020-04-13
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 307MB